ساختار there is – there are(2)

این فیلم‌ها به منظور بهبود فرآیند یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان طراحی شده‌اند و از امکانات برجسته و تجهیزات پیشرفته برخوردارند.

فیلم گرامر زبان کودکان

این فیلم‌ها به منظور بهبود فرآیند یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان طراحی شده‌اند و از امکانات برجسته و تجهیزات پیشرفته برخوردارند.