امروزه Shall چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بیشتر در گفتار رسمی و برخی اسناد قانونی بکار برده می شود. در گذشته Shall هنگام صحبت کردن در مورد آینده، به جای Will و با ضمایر اول شخص (با I و We) استفاده می شد. اما در حال حاضر Will با تمام ضمایر فاعلی استفاده می شود.

امروزه متداول ترین کاربرد Shall در زبان انگلیسی روزمره (نه در انگلیسی آمریکایی) در پرسش هایی است که به عنوان پیشنهاد بکار برده می شوند: “Shall I …?” or “Shall we …؟”

موقعیت هایی که Shall در آنها مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:

۱- پیشنهاد دادن (Suggestion)

در موارد زیر به راحتی می توان should را جایگزین کرد.

 • Shall I get a pizza for dinner tonight?
 • Shall we take a taxi home?
 • It’s cold. Shall I close the window?
 • Shall we go now?

۲- پیشنهاد داوطلبانه برای انجام کاری

 • That bag looks heavy. Shall I carry it for you?
 • Shall I wait for you?
 • I shall make the arrangements for you.

۳- دستور دادن

 • What shall I do with your mail when it arrives?
 • I shall meet you there at 7.
 • You shall not pass!

۴- قول دادن

 • You shall be the first person to know. (= I promise that you will be the first person)
 • I shall get you a new bike for your birthday.

۵- تأیید کردن

در موارد زیر به راحتی می توان will را جایگزین کرد.

 • I shall turn 30 next week.
 • We shall know the results of the exam next week.
 • I shall meet you there at 7.

۶- مقررات و قوانین رسمی متون کتبی

این حالت بسیار رسمی است و به طور معمول درگفتار استفاده نمی شود. در چنین شرایطی اغلب از جملات به شکل مجهول استفاده می شود.

 • A record shall be kept of all students arriving late to class (= school regulations)
 • Members of the board of directors shall be elected annually (= company regulations)

شکل منفی shall

شکل منفی shall عبارت است از: shall not (= will not) که در حالت کوتاه می شود shan’t = (won’t). کابرد آن امروزه بسیار نادر است اگرچه ممکن است در متن های قدیمی یافت شود.

 • I shan’t let the children bother you.

shall در پرسش های تائیدی

اگر فعل اصلی Let باشد، از Shall در پرسش های تائیدی استفاده می شود.

 • Let’s go to the beach, shall we?