در آزمون آیلتس کامپیوتری بخش Listening - Reading - Writing با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود ولی بخش Speaking آزمون مثل آزمون کاغذی به شکل رو در رو (face to face) برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون آیلتس کامپیوتری و کاغذی تفاوتهای کوچکی دارد. برای مثال در بخش Listening در آیلتس کامپیوتری زمان آزمون حدود 30 تا 40 دقیقه است. نتایج آزمون آیلتس کامپیوتری حدود 5 تا 7 روز بعد از زمان آزمون اعلام میگردد که از زمان تقریبی 13 روز در آزمون های کاغذی کمتر است.